Page:Sibu Congkan Sanbian327-李昉-太平御覽-136-094.djvu/18

此頁尚未校對


梁書曰廬江何伯璵與弟㓜璵俱厲節操伯璵卒㓜璵好佛法剪落

長齋持行精苦兄弟年並八十餘

又曰范雲從父母兄縝字子真時竟陵王子良盛招賔客

縝亦預焉子良精信釋教而縝盛稱無佛子良曰君不信

因果何得有冨貴貧賤縝荅曰人生如𣗳花同發隨風而

墮自有拂簾幌墮於茵席之上有閡籬墻落於溷糞之中

墮茵席者殿下是也落糞溷者下官是也貴賤雖復殊途

因果竟在何處乎子良不能屈

又曰武帝大弘佛敎而親自講說太子亦素信三寳徧覽

衆經乃於宫内别立慧義殿專爲法集之所招引名僧自

立三諦法義普通元年甘露降於慧義殿咸以爲至德所

又曰何㣧居虎丘西寺講經學僧徒隨之常禁殺有虞人