Page:Sibu Congkan Sanbian327-李昉-太平御覽-136-094.djvu/86

此页尚未校对


金像三十軀太后以爲信法之徴永熈三年浮圗爲火所

燒後有人從東萊郡來云見浮圖於海中光明照耀儼然

若新海上之民咸皆見之俄然霧起浮圗遂隱

又曰西方佛沙伏國國王造一塔初成用眞珠爲羅網覆

其上於後數年王乃思量此珠羅網價直萬金我崩之後

恐人侵奪復慮大塔破壞無人脩補因解珠網以銅鑊盛

之在塔西北百歩掘地埋之上種樹名菩提枝條四布密

葉蔽天樹下四面坐像各髙丈五𢘆有四龍典掌此珠若

興心欲取卽有禍變刻石爲銘屬語將來若此塔壞勞煩

後賢出珠修治

     寺

後漢書曰陶謙同郡人笮融聚衆數百往依於謙謙使督

廣陵下邳彭城運糧遂大起浮圖寺上累金盤下爲重樓