Page:Sibu Congkan Sanbian330-李昉-太平御覽-136-097.djvu/63

此页尚未校对


七色之節駕紫雲軒十二玉輪六師啓路飛龍翼轅行上

清之道出則五帝侍衛建紫毛之節駕飛雲丹車位准上

清左右仙卿行太清之道出則五帝侍衛建五色之節駕

龍輿白虬啓道太極叅軒

又曰王惣眞爲茅盈召朱冠使者二人乗流景之輿蒼虵

把緑節仗瓊竿羽旄横曰朱雲翳景使者並繡衣芙蓉冠

持紫素之書各百字以付茅盈二弟固𠂻是以固有地眞

上仙定籙神君之號𠂻有司三官保命仙君之位各依紫

素之命封莅所任神宫上府亦隨事而資給二君焉漢平

元壽二年八月巳酉南岳眞人西城王君龜山王母方

諸青童君並乗緑景之輿駕神虎之軿同造茅盈於句曲

之山金璮之隂

又曰飛仙祕道招五辰之晨常能行之十五年則南極老