Page:Sibu Congkan Sanbian331-李昉-太平御覽-136-098.djvu/124

此页尚未校对


周遷輿服雜事曰漢桓帝延熈中梁兾誅後京師作幘皆

顔短耳長短上長下以爲服祑

董巴漢輿服志曰古者有冠無幘秦加其武將首飾爲絳

栢以表貴賤後稍作顔題漢興續其顔却結之施巾連題

却覆之今䘮幘是也至孝文乃髙顔續爲之耳崇其巾爲

屋貴賤皆服之

蔡邕獨斷曰漢元 帝額有壯髪不欲使人見始進幘服

群臣皆隨焉尚無巾王莽頭秃因施巾故里語曰王莽秃

幘施屋

傳暢晉公卿禮祑曰中書監令着介幘

晉氏要事曰哀帝隆和元年太學博士曹弘之等議立秋

應讀令不應着緗幘改爲素

英雄記曰公孫瓉字伯珪上計吏郡太守劉基以事公車