Page:Sibu Congkan Sanbian332-李昉-太平御覽-136-099.djvu/12

此页尚未校对


裝慶之曰夜半喚隊主不容換服

又曰明帝體肥憎風夏月常著小皮衣

又曰明帝疾召禇彦回入帝坐帳中流涕曰吾近危篤故

召卿欲使著黄羅來可耳指牀頭大凾曰文書皆凾得不

復開彦回亦悲不自勝黄羅 乳母服也

又曰范曄性精微有思致觸𩔖多善衣裳器服莫不増損

制度丗人皆法學之

又曰江湛字微𭰹爲吏部尚書家甚貧不營財利餉饋盈

門一無所受無兼衣餘食嘗爲上所召遇澣衣稱疾經日

衣成然後起

又曰謝超宗爲義興太守昇明二年公事免詣東府門自

通其日風寒髙帝謂四座曰此客至使人不衣自暖矣

齊書曰宋元嘉制諸主入齋閤得自服𥚑㡌見人主唯出