Page:Sibu Congkan Sanbian335-李昉-太平御覽-136-102.djvu/68

此页尚未校对


巳多唯之常人竊已憂懼帝泣曰公旣决之矣知復何言

㝷而太后崩四年髙祖親戎東討至河隂遇疾口不能言

臉垂覆目不得視一足短縮又不得行僧坦以爲諸藏俱

病不可並治軍中之事莫先於語乃處方進藥帝遂得言

又治目目疾便愈未及治足疾亦瘳比至華州帝已痊復

是歳髙祖幸雲陽遂𥨊疾乃召僧坦赴行在所内史柳昂

私問曰至尊貶膳日乆脉候何如對曰天子上應天心或

當非愚所及若凢庶如此萬無一全㝷而帝崩宣帝𥘉在

東宫甞苦心痛乃令僧坦治之其疾即愈及即位恩禮弥

大象二年除太醫下大夫帝尋有疾僧坦𪧐直侍疾帝

謂隋公曰今日性命唯委此人僧坦𧦽候知帝危殆乃對

曰臣荷恩旣重思在効力但恐庸短不逮敢不盡心帝領

之及静帝嗣位遷上開府儀同大將軍隋開皇𥘉卒僧坦