Page:Sibu Congkan Sanbian335-李昉-太平御覽-136-102.djvu/74

此页尚未校对


太平御覽卷第七百二十四

 方術部五

     醫四

唐書曰孫思邈京兆華原人也七歲就學日誦千餘言弱

冠善談莊老及百家之說周宣帝時思邈以王室多故乃

隱居太白山隋文帝輔政徴爲國子博士稱疾不起嘗謂

所親曰過五十年當有聖人出吾方助之以濟人及太宗

卽位召詣京師嗟其容色甚少謂曰故知有道者誠可尊

重羨門廣成豈虚言哉將授以爵位固辭不受顯慶四年

高宗召見拜諌議大夫又固辭不受上元元年辭疾請歸

特賜良馬及鄱陽公主邑司以居焉當時知名之士宋令

文孟詵廬照隣等執師資之禮以事焉照隣有惡疾醫所

不能愈乃問思邈名醫愈疾其道何如思邈曰吾聞善言