Page:Sibu Congkan Sanbian336-李昉-太平御覽-136-103.djvu/100

此页尚未校对


榮貴至九年𬒳召入京共造天綱天綱謂杜公曰當即得

三品要職年壽非天綱所知王韋兩公在後當得三品官

兼有年壽然晚途皆不稱愜韋公尢甚淹至京拜御史大

夫撿校吏部尚書王珪尋授侍中岀爲同州刺史韋挺厯

御史大夫大常卿貶授象州刺史皆如天綱之言大業末

竇軌客遊德陽嘗求問天綱天綱謂日君額上伏犀貫玉

枕輔角又成必於梁益州大樹功業武德初𮜿爲益州行

臺僕射引天綱深禮之天綱又謂𮜿日骨法成就不異往

時之言然目氣赤脉貫瞳子語則赤氣浮面如爲將軍恐

多殺人願深自誡愼武德九年軌坐事被徵将赴京謂天

綱日更得何官日面上家人坐仍未見動輔𧢲右畔光澤

更有喜色至京必承恩還來此任其年果重授益州都督

貞觀八年太宗聞其名召至九成宮時中書舎人岑文本