Page:Sibu Congkan Sanbian336-李昉-太平御覽-136-103.djvu/99

此頁尚未校對


餘處何如耳大鼎有慙色乃解衣視之弘禮日看面不異

前言占君自腰巳下當為方岳之任其占相皆此𩔖也貞

觀末卒焉

又日袁天綱成都人也尢工相術以大業元年至洛陽時

杜淹王珪韋挺就之相天綱謂淹日公蘭臺成就學堂寛

愽必得親糺察之官以文藻見知謂王日公三亭成就天

地相臨從今十年巳外必得五品要職謂韋日公面似大

獸之面交友極誠必得士友攜接初為武職復語淹等二

十年外終恐三賢同被責黜暫去即還淹尋遷侍御史武

德中爲天策府兵曹文學館學士王珪爲太子中允韋挺

隋末與隱太子友善後太子引以爲率至武德六年俱配

流嶲州淹等至益州見天綱日袁公洛邑之言則信矣未

知今日之後何如天綱日公等骨法大勝往時終當俱受