Page:Sibu Congkan Sanbian337-李昉-太平御覽-136-104.djvu/36

此页尚未校对


家於道中祠排禍咎移之於行人百姓以其不經今止之

後漢書日樊𥚢等至𢎞農舉更始諸將連戰尅勝衆遂大

集乃分萬人爲一營凡三十營置三老從事各一人進至

華陰軍中常有齊巫皷舞祠城陽景王以求福助以其定諸吕安

社稷故郡國多為立祠焉盆子承其後故軍中祠之也巫言景王大怒日當爲縣官

何故作賊縣官謂天子也有𥬇巫者輒病軍中驚動時方望弟陽

怨更始殺其兄乃逆説崇等日更始荒亂令不行故使將

軍得至於此今將軍擁百萬之衆西向帝城而無稱號名

爲群賊不可以乆不如立宗室挾義誅伐以此號令誰敢

不服崇等以爲然而巫言益甚前及鄭令阜乃相與議日

今廹近長安而鬼神如此當求劉氏共尊立之六月遂立

盆子為帝自號爲建世元年