Page:Sibu Congkan Sanbian340-李昉-太平御覽-136-107.djvu/141

此页尚未校对


失曰吾少好學周遍天下還後吾親亡是一失也素尚髙

節不事庸君臣節不遂二失也少擇交遊寡於親友老而

無託是三失也請從此辭投水而死孔子曰弟子記之此

足以爲戒於是歸養親者十有二三

風俗通曰鎌刀自揆積芻蕘之効

    鍠音撗

異苑曰長山郭悖元嘉十二年病亡後孫兒見悖着帽布

裙在靈床上呼孫與語云今得七日假假滿便去今將二

小兒捉僕在門可就取也孫求僕即得又云汝叔從都還

得鍠犁鐴可試取看便以呈之仍以兩䥫相加鎗鎗作

聲語孫曰我無復歸縁從此而絶

     斨自羊切

毛詩豳七月曰取彼斧斨以伐逺揚