Page:Sibu Congkan Sanbian342-李昉-太平御覽-136-109.djvu/50

此页尚未校对


姓不婚多忌諱毎疾病死亡輒捐󠄂弃舊宅更作新居布麻

蚕綿飲食亦有俎豆曉侯星𪧐豫知年𡻕豊約嫁娶䘮葬

之法有似勾麗不以珠玉爲寳常用十月節𥙊天晝夜飲

酒歌儛名爲儛天文𥙊虎以爲神其邑落相侵犯輒相罰

責生口牛馬之名曰責禍殺人者償死㓂盗作矛長三丈

至戰時數人共持之能歩闘樂浪檀弓出其地其海出班

魚皮上饒文狗又出菓下馬漢桓時獻之正始六年樂浪

太守鄧茂帶方太守弓遵以嶺東穢屬勾麗興師伐之不

耐侯等舉邑降八年詣闕朝貢詔更拜不耐獩王居處雜

在人間四時詣郡朝謁二郡有軍征賦調供給𭛠使遇之如民

風俗通曰㹮者謹案春秋傳大㹮小㹮㹮者路也薄也不

知送往勞來無宗廟粢盛賦殿輕薄也

    三韓辰韓 弁辰附