Page:Sibu Congkan Sanbian342-李昉-太平御覽-136-109.djvu/61

此页尚未校对


又曰武徳四年百濟王扶餘璋遣使來獻果下馬七年又

遣大臣奉表朝貢髙祖嘉其誠𣢾遣使就𠕋爲帶方郡王

百濟王自此𡻕遣朝貢髙祖勞撫甚厚因訟髙麗閉其道

路不許來通中國詔遣朱子奢徃和之又與新羅丗爲讎

敵數相侵伐貞觀元年太宗賜其玉璽書令即停兵革璋

因遣使奉表陳謝雖外稱順命内實相仇如故十一年遣

使來朝獻鐵甲雕斧太宗優勞之賜綵帛錦𫀆

又曰貞觀十六年百濟王義慈興兵伐新羅四十餘城又

與髙麗和親通好謀欲取党項城以絶新羅入朝之道新

羅遣使告急請救太宗遣司農丞相里玄奬賫書告諭兩

蕃示以禍福及太宗親征髙麗百濟懷貳乗虚襲破新羅七

城二十二年又破其十餘城數年之中朝貢遂絶髙宗嗣

位始遣使朝貢六年新羅王金春秋上表稱百濟與髙麗靺