Page:Sibu Congkan Sanbian342-李昉-太平御覽-136-109.djvu/70

此页尚未校对


理物體含章深仁諧日月撫運邁陶唐幡旗何赫赫征皷

何鍠鍠外夷違命者剪覆𬒳天殃淳風凝幽顯遐邇𥪰呈

祥四時和玉燭七耀巡萬方維岳降宰輔帝任忠與良五

三成一德昭我家大唐帝嘉之拜法敏爲太府卿

又曰永徽六年百濟與髙麗鞂鞨率兵侵新羅北界其王

春秋遣使上表求救顯慶五年命左武衛大將軍⿱⺾⿰𩵋禾 -- 蘇定方

爲熊津道大惣管統水陸十萬仍令春秋爲嵎夷道行軍揔

管與定方討平百濟俘其王扶餘義慈來獻自是新羅

漸有髙麗百濟之地其界益大西至于海

又曰龍朔三年詔以新羅國爲雞都督府授其王金法

敏爲鷄林都督法敏卒其子政明嗣位垂拱二年遣使來

朝因請唐禮一部并雜文章則天令冩吉凶要禮并於文

館詞林採其詞渉規誡者勒成五十卷以賜之