Page:Sibu Congkan Sanbian342-李昉-太平御覽-136-109.djvu/94

此页尚未校对


兵入城䧟賊輒言降諸將奉旨不敢赴機毎先馳奏比報

賊守禦亦備復出拒戰如此者三帝不悟由是食盡師老

轉輸不繼諸軍多敗績於是班師

又曰隋大業九年煬帝復親征髙麗勑諸軍以便冝從事

諸將分道攻城賊𫝑日蹙㑹楊玄感作亂帝大懼即日六

軍並還十年發天下兵㑹賊盗蜂起所在阻絶軍多失期

至遼水髙麗亦困弊遣使乞降帝許之頓懷逺鎭受其降

仍以俘囚軍實歸至京師

南史曰髙麗本有五族有消奴部絶奴部慎奴部灌奴部

桂婁部夲消奴部爲王微弱桂婁部代之其置官有對盧

則不置沛者有沛者則不置對盧焉晉安帝義熈九年髙

翼奉表獻赭白馬宋元嘉十五年馮弘爲魏所攻敗奔髙

麗北豐城表求迎接文帝遣使王白駒趙次興迎之并令