Page:Sibu Congkan Sanbian343-李昉-太平御覽-136-110.djvu/101

此页尚未校对


以賜之天授三年其王俄琰兒來朝開元二十九年十二

月其王趙曵夫遣子獻方物命有司宴于曲江令宰臣巳

下同宴又封曵夫爲歸昌王賜其子帛放還復以男子爲

貞元九年七月其王湯立悉與𭔃隣國王董卧度白狗國

王羅陁忽逋租囯王弟鄧吉知南水囯蘇唐磨咄覇囯王董藐蓬各率其種落詣劒南西川内附

其哥隣等國皆散居山川弱水王即國𥘉女國之弱水部落

其悉董國在弱水西故亦謂之弱水西悉董王舊皆分𨽻

邊郡祖父例授將軍中郎果毅等官自中原多故皆爲吐

畨所役属其部大者不過三二千户各置縣令十數人理

之土有絲絮歳輸於吐蕃至是悉與之同盟相率献𣢾兼

賫天寳中國家所賜官告共三十九通以進西川節度使

臯處其衆於維覇保等州給以種粮耕牛咸樂生業立悉

等數國王自來朝召見於麟德殿授官賞各有差  ︻卷終