Page:Sibu Congkan Sanbian343-李昉-太平御覽-136-110.djvu/11

此页尚未校对


檀六叚白赤鸚鵡各一頭細疊兩張

     干陁利國

南史曰干陁利國在南海洲上其俗與林邑扶南略同出班

布古貝㯽榔特精爲諸國之極宋孝武世王釋婆羅郍隣

陁遣長史竺留陁獻金銀寳器梁天監元年其王瞿曇脩

跋陁羅以四月八日夢一僧謂曰中國今有聖主十年後

佛法大興汝(⿱艹石)遣使貢奉禮敬則土地豐樂啇旅百倍(⿱艹石)

不信我則竟土不得自安𥘉未之信旣而又夢此僧曰汝

(⿱艹石)信我我當與汝徃觀乃於夢中至中國拜覲天子旣覺

心異之陁羅本工𦘕乃冩夢中所見武帝容資飾以丹青

仍遣使并𦘕工奉表獻玉盤等物使人旣至摸冩帝形以

還其國比本𦘕則符同焉因盛以寳凾日加禮敬後跋陁

死子毗針耶跋摩立遣長史毗貟䟦摩奉表獻金芙蓉