Page:Sibu Congkan Sanbian343-李昉-太平御覽-136-110.djvu/116

此页尚未校对


坐金師子床

又曰出細氈饒銅䥫鈆麋皮氍毹沙塩緑雌黃胡粉安息

香等

又曰其國北大山中有如膏者流岀成川行數里入地狀

如醍醐服之髪齒巳落者能令更生癘人服之皆愈

唐書曰龜兹有城郭男女皆剪髪垂與項齊唯王不剪髪

以錦𮐃頂着錦𫀆金寳帶坐金師子床有良馬封牛饒蒲

萄酒〇又曰貞觀四年遣使來獻馬太宗賜以璽書撫慰甚

厚自此朝貢不絶

又曰貞觀二十年太宗遣左驍衛大將軍阿史郍杜尓安西

都護郭孝恪率五將軍發䥫勒十三部兵以伐龜兹禽其

王及大將羯獵顚等并破其大城五所虜男女數萬口勒

石紀功而旋俘其王訶𥠖布失畢及郍利羯獵顚等献於