Page:Sibu Congkan Sanbian343-李昉-太平御覽-136-110.djvu/130

此页尚未校对


相去一千五百里國中有副貨城周匝七十里冝五榖蒲

桃唯有馬駞騾國王有黄金殿殿下有金駞七頭各髙三

尺其王遣使朝貢

     安國

隋書曰安國漢時安息國也王姓昭武氏與康國王同族

字設力登妻康國王女也都在郍密水南城有五里環以流

水宫殿皆爲平頭王坐金駞座髙七八尺毎聽政與妻相

對大臣三人評理國事風俗同於康國唯妻子姊妹及母

子逓相禽獸此爲異也煬帝即位之後遣司𨽻從事杜行

滿使於西域至其國得五色塩而返國之西百餘里有畢國

可千餘家其國無君長安國統之大業五年遣使貢獻後

遂絶焉

     鳥萇