Page:Sibu Congkan Sanbian343-李昉-太平御覽-136-110.djvu/136

此页尚未校对


匱可汗興兵㓕之令特勒甸職攝其國事大業五年遣使

朝貢其後不復至

     宕昌

通典曰宕昌𦍑後魏時興焉亦三苗之嗣與先零燒當罕

开諸部姓別自立師皆有地分不相統攝宕昌即其一也

俗皆土著居有棟宇其屋織𣯛牛及羖羊毛覆之無法令

徭賦唯征伐之時乃相屯聚不然則各事生業不相來徃

皆衣裘褐牧飬𣯛牛羊豕以供其食俗有蒸報無文字但

取木榮落以記歳時三年一相聚殺牛羊以𥙊天俗重虎

皮以之送死有梁勤者代爲酋帥得羗毫心乃自稱王其

界自仇池以西千里席水以南北八百里地多山阜部衆

二萬餘落至其孫弥忽如遣使於後魏太武帝拜爲宕昌

王七葉孫弥𥘿皆授南北兩朝封爵後見兩魏分隔永熈