Page:Sibu Congkan Sanbian343-李昉-太平御覽-136-110.djvu/15

此页尚未校对


南史曰呵羅單國都闍婆洲元嘉七年遣使獻金剛指環

 鸚鵡鳥天笁國白疊       等物十年呵羅

單國王毗沙䟦摩奉表曰常勝天子陛下諸佛世尊常樂

安稳三逹六通爲丗間尊是名如來是故至誠五體敬禮

其後與子所篡奪十三年又上表二十六年文帝詔曰呵

羅單國婆皇婆逹三國頻越遐海欵化納貢逺誠冝甄可

並加除授乃遣使䇿命之二十九年又遣長史婆和沙弥

獻方物

     蒲黄國

宋元嘉起居注曰二十六年蒲黄國獻牛黄等物又獻欎

金香等物

     婆皇國

南史曰婆皇國元嘉二十六年國王舎利婆羅䟦摩遣使