Page:Sibu Congkan Sanbian343-李昉-太平御覽-136-110.djvu/16

此页尚未校对


獻方物四十一種文帝䇿命之爲婆皇國王二十八年復

遣使貢獻孝武孝建三年又遣長史笁郍婆智奉表獻方

物以郍婆智爲振威將軍大明三年獻赤白鸚鵡大明八年

明帝㤗始二年又遣使貢獻明帝以其長史笁湏羅逺前

長史振威將軍笁郍婆智並爲龍驤將軍

     婆逹國

南史曰婆逹國元嘉二十六年國王舎利不陵伽䟦摩遣

使獻方物文帝䇿命之爲婆逹國王二十六年二十八年

復遣使獻方物

     闍婆逹國

南史曰闍婆逹國元嘉中國王師利婆逹呵阿陁羅跋摩

遣使奉表曰宋國大主大吉天子足下敎化一切種智安

稳天人師降伏四魔成等正覺轉道法輪度脫衆生我雖