Page:Sibu Congkan Sanbian343-李昉-太平御覽-136-110.djvu/91

此页尚未校对


東觀記載其歌并載夷人之本語並重譯訓語爲華言令范史所載者是也至和帝永元十二年

旄牛徼外白狼樓薄蠻夷王唐繒等遂率種人十七萬口

内属

     樿國音檀

後漢書曰和帝永元九年樿國王雍由調遣使重譯奉國

珎寳和帝賜金印紫綬安帝永寧𥘉復遣使朝賀獻樂及

幻人能變化吐火自支解易牛馬頭又善跳丸數乃至千自

言我海西人海西即大𥘿也禪國西南通大𥘿明年元㑹安

帝作樂於庭封雍由調爲漢大都尉賜印綬金銀綵繒各有差

     牂柯

後漢書曰𥘉楚頃襄王時遣將莊豪從沆水伐夜郎軍至

且蘭㭬舩於岸而歩戰旣㓕夜郎因留王滇池以且蘭有

㭬舩牂柯處乃改其名爲䍧柯異物志曰牂柯擊舩戕也牂柯地多兩