Page:Sibu Congkan Sanbian344-李昉-太平御覽-136-111.djvu/13

此页尚未校对


歳再熟冝蠶多五菓有草名羊刺其上生密而味佳出赤

塩其味羙復有白塩其形如玉髙昌人取以爲枕貢之中國

又曰後魏文成帝和平六年髙昌人立麴嘉爲王嘉宇靈

鳯金城榆中人遣使獻珠象白黒貂裘名馬塩枕等宣武

延昌中以嘉爲持節平西將軍𤓰州刺史

又曰後魏孝明熈平𥘉遣使朝貢獻詔曰卿地隔関山境

接荒漢頻請朝援徙國内遷雖來誠可嘉於理未恊何者

彼之甿庻是漢魏遺𥠖自晉氏不綱因難播越成家立國

丗積巳乆惡徙重遷人懷蠻舊今若動之恐異同之變爰

在时腋不得便如來表也

又曰後魏孝明正光元年遣使奉表自以邊遐不習典誥

求借五經諸史并請國子助教劉爕以爲愽士明帝許之

又曰其國至隋城周廽一千八百四十歩於坐室𦘕魯哀