Page:Sibu Congkan Sanbian344-李昉-太平御覽-136-111.djvu/17

此页尚未校对


又曰豺立自号沙州刺史部内有黃沙周迴數百里不生

草木因号沙州

梁書曰武帝天監十三年其王休運籌遣使獻金裝馬腦

鍾二口又表於益州立九層佛寺詔許焉十五年又遣使

獻赤舞龍駒及方物

隋書曰其王以皂爲帽妻戴金花其器械衣服略與中國

同其王公貴人多戴羃䍦婦人裙𥜗辮髮綴以珠貝國無

常稅殺人及盗馬者死餘坐則徴物以贖罪風俗頗同突

厥有大夌粟豆青海周迴千餘里中有小山其俗至冬輙

放牝馬於其上言得龍種吐谷渾嘗得波斯草馬放入海

因生騘駒能日行千里故時稱青海騘馬

又曰開皇十六年以光化公主妻吐名渾王伏允上表欲

稱公主爲天后上不許