Page:Sibu Congkan Sanbian344-李昉-太平御覽-136-111.djvu/21

此页尚未校对


日人庶以上各相命召設會作樂

又曰後魏孝明神龜中其國遣使上書貢物云大國天子

天之所生願日出處常爲漢中天子波斯國王居和多千

萬禮拜朝廷嘉納之自此毎使朝獻

唐書曰波斯伊嗣侯遣使獻一獸名活褥地形𩔖䑕而色

青身長八九寸能入穴取䑕

又曰龍朔元年詔遣隴州南田縣令王名逺充使西域分

置州縣因列其地疾陵城爲波斯都督府授其王卑路斯

爲都督是後數遣使貢獻咸亨中卑路斯自來入朝髙宗

甚加恩賜拜右武衛將軍儀鳯三年令吏部侍郎裴行儉

將兵𠕋送卑路斯還爲波斯主行儉以其路逺至安西碎

葉而還卑路斯獨返不得入其國漸爲大食所侵客於吐

火羅國二十餘年有部落數千人後漸離散至景龍二年