Page:Sibu Congkan Sanbian344-李昉-太平御覽-136-111.djvu/39

此页尚未校对


又曰其王常遣人乗船將衣粮入海經八年而未極西岸

海中見一方石石上有樹幹赤葉青樹上揔生小兒長六

七寸見人皆𥬇動其手脚頭着樹枝其使摘取一枝小兒

便死收在大食王宫

又曰龍朔中滅波斯拂䔉其國始有米𮮄之属又將兵南

侵婆羅門吞併諸胡勝兵四十餘萬長安中遣使獻良馬

景雲二年又獻方物開元𥘉遣使來朝及進馬并寳鈿帶

等方物其使謁見唯平立不拜憲司欲糺之中書令張說

奏曰大食殊俗逺來慕義不可寘罪上特許之㝷又遣使

朝獻自云在本國唯拜天神雖見王亦無致拜之法所司

屢詰責之其使遂請依漢法致拜

杜還經行記云一名亞俱羅其大食王号慕門都其士女

瓌偉長大衣常鮮㓗容止閑麗女子岀必擁面無問貴賤