Page:Sibu Congkan Sanbian344-李昉-太平御覽-136-111.djvu/83

此页尚未校对


又曰貞觀八年其賛普弃宋弄讃始遣使朝貢弄讃弱冠

嗣位性驍武多英略其隣國羊同及諸羗並賔伏之太宗

遣行人馮徳遐徃撫慰之見德遐大恱聞突厥及吐谷渾

皆尚公主乃遣使献金随德遐入朝多賫金寳奉表求婚太宗

未之許

又曰弄讃常率衆二十餘萬頓於松州西境遣使貢金帛云

來迎公主太宗遣吏部尚書侯君集等擊破之弄讃大懼

遣使謝罪因復請婚太宗許之弄讃乃遣其相禄東賛至

禮獻金五千兩自餘寳玩數百事貞觀十五年太宗以文

成公主妻之令禮部尚書江夏郡王道宗主婚持節送公

主于吐蕃弄讃率其部兵次柏海親迎于河源見王人執

子壻之禮甚恭旣而歎大國服飾禮儀之美俯仰有愧沮

之色及與公主歸國謂所親曰我祖父未有通婚上國者