Page:Sibu Congkan Sanbian344-李昉-太平御覽-136-111.djvu/88

此页尚未校对


大破吐蕃之衆殺數萬人盡收得所掠羊馬則賊餘黨奔

北相枕藉而死洮水爲之不流上遂停親征命紫微舎人

(⿱艹石)水往按軍實仍吊𥙊王海濵而還

又曰開元十七年𤣥宗遣皇甫惟明等使土畨惟明等旣

見賛普及公主具宣上意賛普等欣然請和盡出貞𮗚巳

來前後𠡠書以示惟明等令其重臣名悉獵隨惟明入朝

上表曰外甥是先皇帝𪧐親又蒙降金城公主遂和同爲

一家天下百姓普皆安樂中間爲張𤣥表李知古等東西

兩處先動兵馬侵抄吐蕃邊將所以互相征討迄至今日

遂成釁𨻶外甥以先代文成公主今金城公主之故深識

尊卑豈敢失禮又縁年小枉𬒳邊將䜛搆闘亂令舅致怪

伏乞垂察追留死將万足承前數度使人入朝皆𬒳邊將

不許所以不敢自奏去冬公主遣使人婁衆失(⿱艹石)將狀專