Page:Sibu Congkan Sanbian345-李昉-太平御覽-136-112.djvu/66

此页尚未校对


又曰貞元六年盧羣入拜侍御史有人誣告故尚父子儀

嬖人張氏宅中有寳玉者張氏兄弟又與尚父子孫相告

訐詔促其獄羣上奏言張氏以子儀在時分財子弟不合

爭奪然張氏宅與親仁宅皆子儀家事子儀有大勲伏望

陛下赦而勿問使私自引退上從之時人賞其識大體也

又曰大和中文王命中使以白玉帶就幽州賜李載義亦

殊恩也

又曰開成中王起議今國家郊天報地祀神之玉常用守

經據古禮神之玉則無臣等請詔下有司精求美玉創造

蒼璧等九器𥙊訖具而藏之其餘燎王請依常制

管子曰夫玉之所以貴者九德岀焉温潤以澤仁也鄰以

理者智也堅而不蹙義也廉而不劌行也鮮而不垢㓗也

折而不撓勇也瑕適皆見情也茂華光澤並通而不相陵