Page:Sibu Congkan Sanbian346-李昉-太平御覽-136-113.djvu/102

此页尚未校对


崔鴻十六國春秋後趙録曰石勒徙洛陽銅馬翁仲二于

襄國列之永豐門

北史曰後魏明帝𥘉爾朱筞與從弟丗隆宻議廢立乃以

銅鑄孝文及咸陽王橲等五王子像成當奉爲主唯莊帝

獨就

唐書曰開元中許昌縣之唐祠掘地得古銅罇又隱起𩀱

篆書文曰冝子孫

又曰開元十三年宋州獻古銅鼎十九及鍾磬甑釡罇杓

盤瓶各數四時宋城尉𣈆日休因板築獲而獻之

又曰𥘉天寳中天下州郡皆鑄銅爲玄宗擬其形容首冠

環焰足承菡萏與尊佛之像間列於殿堂號爲眞容及山

東䧟率𬒳鎔毀而𢘆州獨存

又曰文宗問宰臣曰幣輕錢重如何宰臣楊嗣復曰此事