Page:Sibu Congkan Sanbian346-李昉-太平御覽-136-113.djvu/30

此页尚未校对


玄中記曰大𥘿國有五色頗𥠖紅色㝡貴

十洲記曰崑崙山上有紅碧頗𥠖宫名七寳堂是也

     水精

廣雅曰水精謂之石英

續漢書曰哀牢夷出水精

魏略曰大𥘿國一名𥠖難宫室皆水精爲柱食器亦然

廣志曰水精出大𥘿黄支國

十洲記曰崑崙山上有水精闕

山海經曰堂庭山多水玉注曰水玉仐水精也

列仙傳曰赤松子服水玉

拾遺記曰周靈王二十三年起昆昭之臺篩水精爲泥

又曰鬰夷國於山上架樓室向明以開户牖以水精火藻

爲階