Page:Sibu Congkan Sanbian347-李昉-太平御覽-136-114.djvu/107

此页尚未校对


竣登車載之郡舎賜以布衣一襲絮以綵綸遣主衣就衣

諸體

又曰阮長之元嘉十一年除臨海太守在官常擁敗絮

齊書曰江革𥙷國子生王融謝朓嘗行還過候革時大寒

雪見革弊絮單席而耽學不倦嗟歎乆之

又曰卞彬蚤虱賦序曰余之多病起居甚踈縈寢敗絮不

能自釋

莊子曰宋人有善爲不龜手之藥者世世以洴䌟絖爲事

客聞之請買其方百金聚族而謀曰我世世洴䌟絖不過

數金今一朝鬻伎百金請與之

淮南子曰藡苗𩔖絮而不可以爲絮藡苗藿秀也楚人謂藡又讀音敵

古今注曰元帝永光四年東萊郡東牟山有野蚕爲蠒蠒

生娥蛾生𡖉𡖉着石収得万餘石民人以爲絲絮五年長