Page:Sibu Congkan Sanbian347-李昉-太平御覽-136-114.djvu/7

此页尚未校对


風俗通曰五月五日色續命𢇁俗說益人命

正部曰皎皎練𢇁爲藍則青得丹則赤得蘖則黄得泥則

士緯曰𢇁俱生於蚕爲繒則賤爲錦則貴

神仙傳曰仙人用五色𢇁作續命幡幡安五色

竹林七賢論曰鬲令𡊮毅爲政貪濁賂遺朝廷以營虚譽

遺山濤𢇁百斤衆人莫不受濤不欲爲異乃受之命内閤

之梁上而不用也後毅事露驗吏至濤所濤於梁上下𢇁

巳數年塵埃黄黒封印如𥘉以付吏

西京𮦀記曰公孫弘以元光五年爲國所推上爲賢良國

人鄒長倩贈以素𢇁一禭爲書以遺之曰五𢇁爲躡倍躡

爲𦫵倍𦫵爲緎倍緎爲記倍記爲𦆛倍𦆛爲禭此自少之

多自微之著也士之立功勲効名節亦復如之勿以小善