Page:Sibu Congkan Sanbian348-李昉-太平御覽-136-115.djvu/10

此页尚未校对


以諷百姓

又曰貢禹上書曰臣禹年老貧窮家貲不滿萬錢妻子糠

豆不贍短褐不完有田百三十𠭇陛下過意徴臣臣賣田

十𠭇以供車馬

又曰楊惲免官常不得志乃歌曰田彼南山蕪穢不治種

一頃豆落而爲萁人生行樂耳須冨貴何時

又曰張禹爲人謙愿内殖貨財家以田爲業及冨貴多買

田至四百頃皆涇渭漑灌極膏腴上價

又曰寗成曰仕不至二千石賈不至千萬安可比於人乎

乃貰貸陂田千餘頃假貧民役使數千家致産數千萬爲

任俠持吏長短從數十𮪍其使民威重於郡守

又溝洫志曰太始三年趙中大夫白公復奏穿渠引涇水

首起谷口尾入櫟陽涇渭中漑四千五百餘頃田名曰白