Page:Sibu Congkan Sanbian348-李昉-太平御覽-136-115.djvu/70

此页尚未校对


憲切責曰𭰹思前過主田園時何用愈趙髙指鹿爲馬

乆念使人驚怖昔永平中常令隂愽鄧疊二人更相糾

以隂鄧皆外戚恐其踰多故使更相糾察也愽隂興之子也故諸豪戚莫敢犯法者

而詔書切切猶以舅氏田宅爲言切切猶勤勤今貴主尚見枉

奪何况小人哉國家弃憲如孤雛腐䑕鳥子生而啄者日雛也憲大

震懼皇后爲毀服𭰹謝良乆乃得解使以田還主雖不繩

其罪然亦不授以重任

續漢書百官志曰濯龍園在洛陽西北角

謝承後漢書曰呉祐遷膠東侯相時戴宏父爲縣丞宏年

十六從在承舎祐毎行園常聞諷讀之音竒而𠉀之亦與

爲友宏卒成儒宗知名東夏爲河間相因自免歸家不復

仕身灌園𬞞以經書教授年九十八卒

又曰中平二年造萬金堂於西園