Page:Sibu Congkan Sanbian348-李昉-太平御覽-136-115.djvu/88

此页尚未校对


稱客妻客與俱蠶得繭大如盆

郭子横洞冝記曰寒青之國其國人皆以鳥爲衣其地多

霜雪隂翳忽見日從南方出則百獸皆鳴國俗以爲祥異

有蠶色青長一丈亦曰青蠶績其絲大如指一絲可羈絆

牛馬國人常以十丈充黄門之厩以拘馬也巨象師子帝

令以此一絲繫之

古今注曰元帝永元四年東萊郡東弁山有野蠶爲繭収

得萬餘石民人以爲絲絮

司馬徽別傳曰人有臨蠶求徽蔟者徽便以與之自弃其

搜神記曰舊說太后古時有人逺征家唯有一女并馬一

疋女思父戲馬曰尔能爲我迎得父吾將嫁汝馬乃絶韁

而去至父所父疑家中有故乘之而還馬後見女輒怒而