Page:Sibu Congkan Sanbian349-李昉-太平御覽-136-116.djvu/38

此页尚未校对


馬氏兄弟五人共居此地作五門客舎因以爲名主養猪

賣猪故民爲之語曰𫟍中三公鉅下二卿五門藿藿但聞

豚聲

三輔黄圗曰元始四年起明堂辟雍長安城南北爲㑹市

但列槐樹數百行爲隊無牆屋諸生朔望㑹此市各持其

郡所出貨物及經書傳記笙磬器物相與賣買雍容揖讓

或論議槐下

董卓別傳曰吕布殺卓百姓相對欣喜抃舞皆賣家中珠

環衣服床榻以買酒食自相慶賀長安酒肉爲之踊貴

漢武内傳曰帝先有玉板一枝杖是西胡王所献帝甚愛

之崩後故以入槨其年有人於扶風郿市中買得者帝時

左右侍人識之以告有司詰問云見市中一人於巷賣之

責三十疋即雇交直實不識賣主姓名