Page:Sibu Congkan Sanbian350-李昉-太平御覽-136-117.djvu/62

此页尚未校对


太平御覽卷第八百三十五

資産部十五

    錢上

周禮天官下曰外府掌邦布之入出以共百物而待邦

用凡有法者布泉也布讀爲宣布之布其藏日泉其行曰布取名於水泉其流行無不偏泉始蓋一品

周景王鑄大泉而有二品後數變易不復識夲制至漢唯有五銖乆行王莽改貨而易作泉布多至十品今存於民

間多者有貨布大泉貨泉貨布長二寸五分廣寸首長八分有竒廣八分其圜好徑二分半足枝長八分其右文曰

貨左文曰布重二十五銖直貨泉二十五大泉徑一寸二分重十二銖文曰大泉直十五貨泉貨泉徑一寸重五銖

右文曰貨左文曰泉直一也

國語曰周景王二十一年將鑄大錢景王周靈王之子錢者金幣之名所以質

買物通財用也古曰泉後轉曰錢大錢大於舊其價重也單穆公曰不可穆公王卿士單靖公曽孫

古者天災降戾於是乎量資幣權輕重以振救民量度資財也權

稱振拯也民患輕則爲之作重幣以行之民患幣輕而物貴則作重幣以行其輕也