Page:Sibu Congkan Sanbian350-李昉-太平御覽-136-117.djvu/66

此页尚未校对


錢泰䡖小更作四銖錢文亦曰半兩錢今民閒半兩錢最䡖小

又曰建元元年春行三銖錢五年春罷三銖錢行半兩錢

又曰成帝時郡國鑄錢民多姦錢多輕而公卿請令京師

鑄官赤仄如淳曰銅爲其郭也今錢見有赤仄者不知作法云何是

又曰宣帝二年春岀水衡錢應劭曰水衡與府皆天子私錢耳縣當仰給司農今丗

水衡錢言宣帝即位爲異政

又曰自孝武元狩五年三官𥘉鑄五銖錢至平帝元始中

成二百八十億萬餘

又曰韓信爲楚王都下邳信至國召下郷亭長賜錢百曰

公小人爲徳不竟

又曰東方朔曰侏儒長三尺餘奉一囊粟錢二百四十臣

朔長九赤餘亦一囊粟錢二百四十侏儒飽欲死臣朔飢

欲死