Page:Sibu Congkan Sanbian351-李昉-太平御覽-136-118.djvu/14

此页尚未校对


忌子

桓譚新論曰丗俗咸言漢文帝澤加𥠖庶榖至石數錢

論譚曰謂天雨榖從天而下應變而生非也夫雲岀於山

散而爲雨人見從天墜謂雨水也夏日則雨冬寒則凝爲

雪發於丘山不從天降明矣榖從地起與疾風俱飄集於

地人謂天之雨也建武三十一年陳留雨榖蔽地視榖形

如米而黒此夷狄地所生榖也夷狄不食榖生於草野成

熟委於地遭疾風之俱飛衰榖集中國中國見之謂天雨

丗要論曰學不勤則不知道耕不力則不得榖

又曰服一綵則念女工勞御一榖則恤農夫勤

兵書曰軍中地生五榖將軍得天道大吉

夢書曰五榖爲財飲食物夢見榖得財𠮷五榖入家家當