Page:Sibu Congkan Sanbian351-李昉-太平御覽-136-118.djvu/29

此页尚未校对


平分同其豐儉羣盗聞而避焉頼以存者甚衆

後周書曰大象末有強練師以無底囊歷長安市告乞市

以米麥遺之隨即漏地人或問其故強練曰但令諸人見

盛空耳隋𥘉遷都龍首山長安遂空矣

隋書曰張文詡隱居甞有人夜中𥨸刈其麥者見而避之

盗因感悟棄麥而謝慰諭之自誓不言固令持去經數年

盗者向郷人論之始爲逺近所悉隣家築牆心有不直文

詡因毀舊堵以應之

唐書曰開元十三年河南府壽安縣人劉懷家有大麥六

𠭇先熟與衆麥殊色其中有兩歧三歧四歧六歧者

又曰元和九年六月三日宰臣武元衡爲盗所害先是長

安謡曰打麥麥打三三三旣而旋其䄂曰舞了也解者謂

打麥者打麥時也麥打者蓋謂闇中突擊也三三三謂六