Page:Sibu Congkan Sanbian351-李昉-太平御覽-136-118.djvu/4

此页尚未校对


又曰晉范宣子爲政賦𮮐苗季武子興再拜稽首曰小國

之仰大國也如百榖之仰膏雨也

榖梁傳襄公二十四年曰京師大飢五榖不𦫵爲大飢

一榖不𦫵謂之嗛嗛不足貌二榖不升謂之飢三穀不𦫵謂

之饉四榖不升謂之康康虐五榖不𦫵謂之大侵

春秋繁露曰金干土則五榖傷土干金則五榖不成

春秋佐助期曰咸池主五榖

爾雅曰中有岱岳與其五榖魚鹽生焉榖不熟爲飢仍飢

爲荐郭璞注曰言㤗山有魚鹽之饒也不熟五榖不成荐連𡻕不成也

周書曰凡禾麥居東方𮮐居南方稻居中央粟居西方菽

居北方

史記曰黃帝考定星暦立五行民神易業敬而不黷故神

降之嘉生嘉榖