Page:Sibu Congkan Sanbian351-李昉-太平御覽-136-118.djvu/85

此页尚未校对


不受一粒

陳留𦒿舊傳曰小黄恒牧爲都尉功曹與郎君共歸郷里

爲赤眉所得欲殺啖之牧求先死賊義釋之送營豆一斛

又曰八月雨爲豆花雨

廣雅曰大豆菽也小豆荅都合也豍丘迷豆豌豆留豆也

胡豆䜶爻尨𩀱音切 豆𩀱也豆角謂之莢其葉謂之藿也巴菽巴

豆也

廣雅曰重小豆一歳三熟味甘白豆麤大可食刺豆亦可

食梪豆苗似小豆紫華可爲𬹃生朱提建寧胡豆有青有

黄者

鄴中記曰石虎諱胡胡物皆改名胡豆曰國豆

古今注曰宣帝元康四年南陽雨豆光武建武三年春縑

一疋易一斗豆夏野生旅豆民収取之明帝永平十八年