Page:Sibu Congkan Sanbian354-李昉-太平御覽-136-121.djvu/87

此页尚未校对


云今當太平

瑞應圖曰真人者黄帝時遊於池王者有茂徳不貪貨利

則金人垂舡遊王後池

     神

龍魚河圖曰黄帝攝政蚩尤兄弟八十一人並獸身人語

銅頭鐡額食沙石造兵杖威震天下誅殺無道不仁不慈

黄帝行天下事仰天而歎天遣玄女下授黃帝兵信神符

而令制伏蚩蚩尤歸臣因使鎮兵以制八方

尚書中𠉀曰堯使禹治水禹辭天地重功帝欽擇人帝曰

出爾命圖爾乃天言天使汝治水非我禹臨河觀有白靣長人魚身

岀曰吾河精也表曰文命治滛表安也言曰文治治滛决之水臣河圖

去入淵河圖謂括地象

漢書曰武帝太始四年三月幸不其如淳日其音基不其山名因以爲縣