Page:Sibu Congkan Sanbian354-李昉-太平御覽-136-121.djvu/98

此页尚未校对


有天子東萖王改封琅邪王江東之應也

春秋潜潭巴曰里社鳴此里有聖人其呴百姓歸之呴鳴之恐

者湯起放桀時有此祥呴呼后切

     石

漢書曰昭帝時太山萊蕪山南匈數千聲民視之有大

石自立髙一丈五尺大三十八圍入地深八尺三石爲足

立後有白鳥數千集其旁宣帝中興之瑞也

唐書曰貞觀十九年陜州有石理成文曰李君王三字甚

明〇又曰永徽二年藍田縣令田仁注獻瑞石文理成字

曰天安永得立

祥瑞圖曰張掖之柳谷有石始見於建安成形於黄𥘉文

備於太和建安黄𥘉太和皆年號其石狀象龜嶷然盤峙廣一丈六尺

長一丈七尺周圍五丈餘蒼質麟鳯龍馬炳燠成形文字