Page:Sibu Congkan Sanbian355-李昉-太平御覽-136-122.djvu/107

此页尚未校对


上有虹首南向尾入紫宫長十餘丈六月晋州䧟𬒳

    白虹

詩推度灾曰撓弱不立邪臣蔽主則白虹刺日爲政無常

天下疑則蜺逆行

周禮春官眂祲曰掌十煇之法以觀妖祥七日弥鄭司農云弥白

虹弥天也玄謂弥氣貫日也

史記曰鄒陽上書曰荆軻慕燕丹之義白虹貫日太子畏

應邵日燕太子丹秦始皇遇之无禮丹亡去故厚養荆軻令刺𥘿王精誠感天白虹爲之貫日烈士傳曰太子

丹見虹貫日不徹日吾事不成矣

漢書曰成帝即位時年二十委政諸舅王鳯王愔等兄弟

五人逓爲宰相五人同拜封號五侯五侯專權賢者屏退

京兆尹王章以直言𬒳誅正月有白虹出于營室

後漢書曰唐檀永建五年舉孝廉除郎中是時白虹貫日