Page:Sibu Congkan Sanbian355-李昉-太平御覽-136-122.djvu/11

此页尚未校对


史簡欽反

崔鴻十六國春秋曰前凉張駿時晉建興十七年八月天

有大聲下震地孟池縣人夜怪室如晝時起視見西北開有門

光明照地至二十二年遜于重華

又曰南燕六年天鳴是年桓玄廢其主自立稱大楚

又曰前𥘿符堅建元十四年天鼓鳴至二十年堅爲姚萇

所殺

隋書曰北齊文宣天保年中天西南有聲如雷時帝不恤

國政大興師旅

又曰後主武平末年後主東遁至青州是日西方有聲如雷

是月爲周師所擒

又曰周宣帝建徳年天西北有聲如雷未幾吐谷渾大㓂