Page:Sibu Congkan Sanbian355-李昉-太平御覽-136-122.djvu/115

此页尚未校对


下離心而不從故應是而秋大旱

又曰魯宣公十年秋大旱是時公與齊伐萊夫代國亢陽

節也師旅百姓所不欲也故應是而大旱也

又曰旱所謂常陽不謂常陽而謂旱者以旱爲災也旱之

爲言乾也萬物傷於乾而不得水也君持亢陽之節𭧂虐

於下興師旅動衆勞民以起城邑臣下悲怨而心不從故

陽氣盛而失度故旱災應也

物理論曰陽盈而過故致旱

家語曰哀公問孔子曰旱如之何孔子曰㓙年則乗駑馬

力役不興馳道不備馳道君祈所行道祈以幣玉有王所祈請用弊及王不用牲

𥙊事不見不縣不作樂也祀以下牲當用大牢者用少牢此 則賢君自

貶以救民之禮也

史記曰紂未年大旱俄爲武王所殺滅也