Page:Sibu Congkan Sanbian355-李昉-太平御覽-136-122.djvu/117

此页尚未校对


十六年九月大雩昭公夫人薨昭公不慼又大蒐于比蒲

魯有大哀君無慼容殆其失國二十五年七月大雩旱甚

又劉歆以爲時君與季氏有𨻶昭公伐季氏爲季氏所敗

出奔齊

漢書曰惠帝五年夏大旱江河水少谿水絶先是發男女

十四萬人城長安

又曰文帝時秋大旱其年濟北王興居反伏誅五年春

天下大旱匈奴入上郡雲中烽火通長安三將軍周亞夫

劉禮徐厲等岀兵

又曰武帝元光六年夏大旱是年衛青李廣公孫賀爲四

將軍出匈奴元朔五年春大旱十餘萬衆征匈奴元狩三

年夏大旱是歳發天下民吏伐𣗥上林穿昆明池天漢中

頻大旱是年李陵没征和元年夏大旱閉長安城門大